Disclaimer

Disclaimer

Belgaelectric BVBA BVBA besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken/houden van de inhoud van www.belgaelectric.be. Het is echter mogelij dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Belgaelectric BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van de inhoud of het gebruik van deze site. Dit geldt ook voor sites waar naar wordt verwezen.

Copyright

Belgaelectric BVBA behoudt het auteursrecht op de via de internetsite van Belgaelectric BVBA verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Belgaelectric BVBA openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan.

Privacy Statement

Belgaelectric BVBA respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Belgaelectric BVBA kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met Belgaelectric BVBA worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens Belgaelectric BVBA verwerkt en hoe Belgaelectric BVBA hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

 

Deze Privacy statement & policy

- Persoonsgegevens in het bezit van Belgaelectric BVBA

- Verwerking van de persoonsgegevens door Belgaelectric BVBA

- Delen van de persoonsgegevens door Belgaelectric BVBA

- Uw rechten

- Veiligheidsbeleid van Belgaelectric BVBA

- Minderjarigen

- Cookies

- Contactgegevens

 

1. Deze Privacy statement & policy

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Belgaelectric BVBA van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps en andere producten en diensten van Belgaelectric BVBA, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Belgaelectric BVBA verwerkte persoonsgegevens.

Belgaelectric BVBA behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Belgaelectric BVBA terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van Belgaelectric BVBA

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Belgaelectric BVBA verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan Belgaelectric BVBA verstrekt

Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;

Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC-code, naam van de rekeninghouder, …;

Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, …;

Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, apps, webshops, …;

Klachten of feedback via onze supportkanalen omtrent uw ervaring met Belgaelectric BVBA, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;

Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de Belgaelectric BVBA producten, (mobiele) websites, apps, … zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, ….

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites en apps

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites of apps van Belgaelectric BVBA, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies, gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u Belgaelectric BVBA toegang toe verleend heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).

Gegevens uit andere bronnen

Belgaelectric BVBA kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van Belgaelectric BVBA, openbare bronnen, sociale media, …. Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op Belgaelectric BVBA.

Op de Belgaelectric BVBA websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Belgaelectric BVBA en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Belgaelectric BVBA raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Belgaelectric BVBA of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Belgaelectric BVBA (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door Belgaelectric BVBA

Persoonsgegevens worden door Belgaelectric BVBA voor volgende doeleinden verwerkt:

De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het sluiten van abonnementen, het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount, …), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;

Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites, apps, webshops, …;

Helpdesk

De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, (mobiele) websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketingstrategieën van Belgaelectric BVBA;

Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;

Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan Belgaelectric BVBA uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal Belgaelectric BVBA steeds voorafgaand uw toestemming vragen;

De naleving van de op Belgaelectric BVBA van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;

Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

4. Delen van de persoonsgegevens door Belgaelectric BVBA

Belgaelectric BVBA kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met moeder-, zuster- en dochtervennootschappen binnen de eigen groep in België.

Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelde van Belgaelectric BVBA wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, …. Met deze partners, leveranciers of andere aangestelde zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Belgaelectric BVBA uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Belgaelectric BVBA zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

5. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Belgaelectric BVBA van u verwerkt.

U heeft tevens recht op het wissen van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Belgaelectric BVBA dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u contact opnemen met Belgaelectric BVBA via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)

6. Veiligheidsbeleid van Belgaelectric BVBA

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Belgaelectric BVBA alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

Belgaelectric BVBA zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Belgaelectric BVBA met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Belgaelectric BVBA om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

Belgaelectric BVBA verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … van Belgaelectric BVBA te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Belgaelectric BVBA deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

8. Cookies

Een cookie is een klein bestand dat tijdens een bezoek aan een website op bijvoorbeeld een computer, tablet of smartphone kan geplaatst worden. In dit bestand wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend. De Belgaelectric BVBA (mobiele) website kan cookies gebruiken.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

De meeste browser maken het mogelijk om cookies te blokkeren of om een melding te krijgen vooraleer er een cookie wordt opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat. Gelieve de browser instructies door te nemen om te leren hoe dit te doen.

9. Contactgegevens

Belgaelectric BVBA
Raafstraat 11
2018 Antwerpen - Belgie
BTW: BE 0696.965.784
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bel ons

0491 14 61 79